Wszystko o zakupie ubezpieczeń.

informator-ubezpieczeniowy.pl

Maj 25th, 2016 at 11:54

Ubezpieczenia i gwarancje dla organizatorów i pośredników turystyki – kompendium wiedzy.

Podstawowe informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu dla organizatorów i pośredników turystyki.

Sposób spełnienia obowiązku posiadania zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów określają następujące Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Określone w/w przepisami rozwiązania można stosować zamiennie i w danym roku należy skorzystać z jednej z nich.

Intencją w/w zabezpieczeń jest zapewnienie klientom biur turystycznych pokrycia:

1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia:

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej:

Wysokość sumy gwarancyjnej uwarunkowana jest od deklarowanego na okres najbliższe 12 miesięcy przychodu na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Suma gwarancyjna stanowi od 3,0% do 20% w zależności od zakresu wykonywanych usług. Szczegółowy podział definiują w/w Rozporządzenia.

Roczny przychód, deklarowany na okres najbliższych 12 miesięcy na potrzeby określenia wysokości sumy gwarancyjnej nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność minimalna wysokość sumy gwarancyjnej wynosi od 7.500 euro do 250.000 euro w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

Kwoty w euro, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej została zawarta.

W jakim towarzystwie można wykupić ubezpieczenie lub gwarancję:

Aktualnie są to:

 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • EUROPEJSKIE Europäische Reiseversicherung AG
 • SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.

Można bezpośrednio skontaktować się z każdym w/w towarzystw ubezpieczeniowych z prośbą o przedstawienie oferty. Alternatywnym i szybszym sposobem jest uzyskanie ofert wszystkich ubezpieczycieli za pośrednictwem np. portalu www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl . Oferuje on możliwość uzyskania ofert wszystkich ubezpieczycieli po dostarczeniu mailem wszystkich wymaganych dokumentów.  Nie generuje to dodatkowych kosztów więc warto rozważyć tę opcję.

Proces pozyskania oferty:

Niestety w przypadku organizatorów i pośredników turystycznych uzyskanie oferty ubezpieczenia nie jest proste i wymaga złożenia pełnej dokumentacji finansowej na podstawie której, ubezpieczyciele dokonają oceny ryzyka i zaproponują składkę.

Nie jest możliwe uzyskanie ofert poglądowych bez dostarczenia do ubezpieczyciela wszystkich wymaganych dokumentów. Wynika to bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego, według którego przekazane przez ubezpieczyciela informacje/oferty są wiążące i posiadają skutek prawny.  Na koszt składki wpływa wiele czynników takich jak: kondycja finansowa firmy, dotychczasowy zakres działalności, okres działania na rynku itp. Z tego też względu koszt ubezpieczenia może być zupełnie inny dla dwóch firm wykonujących ten sam zakres usług.

Poniżej spis wymaganych dokumentów do uzyskania oferty:

1) wypełniony i podpisany wniosek danego ubezpieczyciela

2) wypis z KRS w przypadku spółek z o.o., spółek akcyjnych, jawnych i komandytowych (nie starsze niż 3 miesiące)

3) kopię wpisu do ewidencji z CEID (osoba fizyczna, S.C.)

4) Sprawozdania finansowe z ostatnich 2 lat (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową), sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz bieżące dane finansowe (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

5) W przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących uproszczoną księgowość -deklaracja podatkowa PIT za ubiegły rok oraz ostatnia deklaracja podatku dochodowego PIT 5 (każdego ze wspólników) lub zestawienie przychodów i kosztów poświadczone przez osobę księgującą (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

6) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapłatą składek (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

7) Zaświadczenie z US o niezaleganiu z zapłatą podatków (nie dotyczy firm rozpoczynających działalność)

8) Wykaz środków trwałych (jeżeli dotyczy)

9) Deklaracja majątkowa właścicieli (os. fizyczne prowadzące działalność i spółki cywilne)

10) Opis planowanej działalności/lub biznes plan w zakresie objętym niniejszą gwarancją w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność

11) Oświadczenie organizatora turystyki/pośrednika turystycznego dotyczące zakresu wykonywanej działalności; wysokości przychodów oraz wysokości przyjmowanych zaliczek.

Od kilku lat ubezpieczam się w tym samym towarzystwie. Czy warto zmieniać ubezpieczyciela?

Jeśli nie zmienić to na pewno sprawdzić co oferują inni. Co roku powinniśmy uzyskać oferty wszystkich ubezpieczycieli celem ich porównani i wyboru najlepszej, chyba że sprawa kosztów nie jest dla nas istotna. Niejednokrotnie ubezpieczycieli wiedząc, że jesteśmy do nich przyzwyczajeni nie oferują maksymalnych zniżek. Wpływa na to również świadomość ubezpieczycieli o biurokracji jaka wiąże się uzyskaniem ofert na ten rodzaj ubezpieczenia i gwarancji. Pamiętajmy jednak że mamy wolny rynek i warto korzystać z możliwości negocjacji nawet tylko po to by wyegzekwować na swoim ubezpieczycielu uzyskanie maksymalnych zniżek.  Warto też rozważyć możliwość przekazania obsługi ubezpieczeniowej brokerowi który co roku będzie za nas zajmował się renegocjacją umowy .

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Maj 9th, 2016 at 12:14

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe – 2016.

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Regulacje prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
 2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym.
 3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUIK.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego:

Ubezpieczeniem OC Doradcy Podatkowego jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC nie obejmuje szkód:

 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem;
 3. polegających na zapłacie kar umownych;
 4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia:

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10.000 euro.

W/w przepisy stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 2004 r.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Marzec 4th, 2016 at 10:41

Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa, za produkt

Poniżej podaję kilka istotnych informacji na temat rodzaju i zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

Odpowiedzialność deliktowa – jeden z trzech rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Rozróżnienie wynika z odmiennego źródła zobowiązania, którym jest dopuszczenie się czynu niedozwolonego. Zdarzenie to powoduje powstanie między sprawcą a poszkodowanym cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.

W polskim prawie cywilnym odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych regulują przepisy art. 415-449 Kodeksu cywilnego. Przepisem fundamentalnym dla tego reżimu jest art. 415: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Pozostałe przepisy uszczegóławiają tę zasadę albo ustanawiają od niej wyjątki. Odpowiedzialność deliktową regulują również ogólne przepisy prawa zobowiązań, zawarte w art. 353-404 Kodeksu cywilnego. Przykładem czynu niedozwolonego jest np. wina za kolizję samochodu z innym pojazdem.

Odpowiedzialność kontraktowa – odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skutek czynności prawnej, obejmująca obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody.

W prawie polskim odpowiedzialność kontraktowa opiera się na art. 471 kodeksu cywilnego: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Odpowiedzialność cywilna za produkt – jest to odpowiedzialność producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. Regulacje prawne w tym zakresie stanowi:

Art. 4491 . § 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. § 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. § 3. Niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Marzec 1st, 2016 at 11:30

Wszystko o ubezpieczeniu oc zarządcy nieruchomości

Z dniem 01. stycznia 2014 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia

Zgodnie z w/w rozporządzeniem ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.

W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości nie obejmuje szkód

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,
 • polegających na zapłacie kar umownych
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości

Obowiązek ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

Od kiedy obowiązują w/w regulacje

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości  

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
Luty 26th, 2016 at 08:55

Zmiany prawne w sprawie ubezpieczenia Biur Rachunkowych – od 2014 r.

Na przełomie 2014 roku dokonana została nowelizacja Ustawy o Rachunkowości, zmiany wprowadzone zostały 16 kwietnia 2014 r. Zgodnie z nowelizacją zniesiony został obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilne (OC) dla biur rachunkowych świadczących usługę prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Zmianie uległ Rozdział 8a Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości Dz. U. 1999 Nr 121 poz. 591 dotyczący usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uchylona została część obowiązujących artykułów tej ustawy zawężając obowiązek ubezpieczenia do  Art. 76a.1. oraz Art 76h.1.

Zatem zamiany w/w Ustawy zawęziły obowiązek ubezpieczenia biur rachunkowych jedynie do przedsiębiorców usługowego zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych z sumą gwarancyjną określoną w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF), w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 euro.

Akt wykonawczy stanowi RMF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych. (RMF) z dnia 06.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rozporządzenie to określa zakres ubezpieczenia obowiązkowego. Dzięki temu w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego niezależnie od ubezpieczyciela zakres ubezpieczenia będzie zawsze taki sam. Polisa taka nie posiada ogólnych warunków ubezpieczenia a treścią powołuje się na zakres ubezpieczenia określony w/w Rozporządzeniem.

Ubezpieczenia dobrowolne dedykowane  Biurom Rachunkowym:

 • ubezpieczenie nadwyżkowe,
 • ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego,
 • ubezpieczenie kadry i płace,
 • ubezpieczenie księgowych zatrudnionych o umowę o pracę,
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej.

Co kryje się pod każdym z w/w ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie nadwyżkowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym, niemniej jednak zakres ubezpieczenia jest praktycznie taki sam jak ubezpieczenia obowiązkowego w zakresie ubezpieczenia ksiąg rachunkowych. Ubezpieczenie to rozszerzą ubezpieczenie obowiązkowe OC przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o większą niż ustawowa sumę ubezpieczenia. Zgodnie z Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów (RMF) suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia obowiązkowego wynosi równowartość 10.000 euro. Sumę tę można podwyższyć zawierając właśnie ubezpieczenie nadwyżkowe.
 • Ubezpieczenie Kadr i Płac. W zakresie tego ubezpieczenia ustawodawca nie zdecydował się na wprowadził żadnych nowych, dodatkowych zmian. Ubezpieczenie to nadal jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Suma ubezpieczenia podawana jest zazwyczaj w pln. Minimalny proponowany poziom sumy ubezpieczenia to zazwyczaj 20.000 pln lub 5000 euro. Ubezpieczenie to najczęściej obejmuje: obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków, i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie, obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.
 • Ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego. Pod tym enigmatycznym pojęciem kryje się ubezpieczenie usługi prowadzenia uproszczonej księgowości: książki przychodów i rozchodów. Suma ubezpieczenia nie jest już narzucona przez ustawodawcę, jak w latach ubiegłych (wynosiła wówczas równowartość 5.000 euro). Mimo to nadal proponowana jest na zbliżonym poziomie, jednak z możliwością jej podwyższenia. Aktualnie suma ubezpieczenia dla czynności doradztwa podatkowego określana jest w pln a minimalna proponowana wartość wynosi 20.000 pln. Nie jest to jednak bezwzględną regułą i część ubezpieczycieli nadal proponuje sumę ubezpieczenia na poziomie 5000 euro. Oba te rozwiązania zgodne są z aktualnym stanem prawnym. Zakres jaki najczęściej obejmuje to ubezpieczenie stanowi odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego polegających na : prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
 • Ubezpieczenia dla osób fizycznych wykonujących czynności księgowe i kadrowo-płacowe. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Obejmuje ono ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za czyste szkody majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych i Kadrowo-Płacowych. Suma ubezpieczenia ustalana jest w pln. Minimalna proponowana suma ubezpieczenia to 20.000 pln. Wartość ta może być wyższa.
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj pokrycie kosztu: Wynagrodzenie Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego, Koszty Ekspertyz, koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które Ubezpieczony musiał zapłacić jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego ubezpieczeniem kary, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone przez ZUS lub PIP jeżeli powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego objętego Ubezpieczeniem Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej księgowego na podstawie niniejszej Klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione. Suma ubezpieczenia ustalana jest w pln.

 

 

 

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments Comments (0)    -
 • Po co powstał ten blog.

  Pomysł powstania tego bloga jest kolejnym projektem jaki zrodził się po stworzeniu portalu kalkulator-ubezpieczeniowy.pl. Celem jednak w tym przypadku nie jest sprzedaż ubezpieczeń a wsparcie merytoryczne osób korzystających z tej formy usług finansowych. Chcielibyśmy możliwie przystępnie opisać zagadnienia związane z danym rodzajem ubezpieczenia, tak by każdy kto decyduje się na zakup ubezpieczenia nabywał je trafnie i świadomie.

  Portal podzielony został tematycznie na rodzaje ubezpieczeń. Każdy rodzaj ubezpieczeń postaramy się przystępnie opisać i wskazać stosowne regulacje prawne.

  Na stronach portalu zamieściliśmy odnośniki do innych stron oferujących zdaniem naszym ciekawe oferty ubezpieczenia. Mamy nadzieje że nasze starania pomogą Państwu w wyborze najkorzystniejszej z oferty.

  Jerzy Wyszomirski

 • CZY WIESZ ŻE …

  Analiza wykazała, iż najkorzystniej jest nabyć ubezpieczenie za pośrednictwem Internetu. Oferty internetowe są zazwyczaj korzystniejsze cenowo od ofert proponowanych bezpośrednio przez placówki firm ubezpieczeniowych lub placówki agentów i brokerów, zakładając ten sam zakres ubezpieczenia. Powodem jest fakt wyspecjalizowania się kilku platform ubezpieczeniowych w sprzedaży ubezpieczeń zawodowych. W przypadku zakupu ubezpieczenia przez Internet Platformy te wynegocjowały specjalne upusty dla sowich klientów, nie dostępne w sprzedaży ogólnej.